باورهای خودرا تحلیل کنید

شاید بتوان گفت مهم ترین قانون دربین قوانین ذهنی قانون باور ها است این قانون میگوید هرچیزی راکه عم

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ