آری آغاز دوست داشتن است

امشب از آسمان دیده‌ی توروی شعرم ستاره می‌بارددر زمستان دشت کاغذهاپنجه‌هایم جرقه می‌کارد  شعر دیوانه

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ