برای اولین بار

روزی که برای اولین بارتو را خواهم بوسیدیادت باشدکار ناتمامی نداشته باشی یادت باشدحرف‌های آخرت رابه خ

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ