اخرین شکست

اخرین شکست

دلم شکست پرم شکست تو بردى و منم ... شکست دروغات به دلم نشست غرور بيخودم شکست

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ