ببخش که من عاشقت هستم …

ببخش که من عاشقت هستم …

در وجودم کسی هست ! به وسعت تو …. که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آخرین نگاه تو… آ

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ