بی چراغ و بی صدا …

بی چراغ و بی صدا ... - کافه تنهایی  بی چراغ و بی صدا … همان گونه که آمدم از خیالت پاک

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ