دلم برای کسی تنگ است که …

دلم برای کسی تنگ است که زیبایی روح را می ستاید گذشت را می فهمد

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ